Tài liệu cổ đông bất thường năm 2017

24-11-2017 18:05 GMT+7)

 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Tư xin gửi tới các quý cổ đông tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Nội dung gồm có:

- Thông báo mời họp

- Giấy mời

- Chương trình đại hội

- Mẫu giấy ủy quyền

- Quy chế Đại hội

- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết

- Phiếu đăng ký phát biểu

- Phiếu biểu quyết

- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS

- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT

- Tờ trình bổ sung thành viên BKS

- Tờ trình sửa đổi điều lệ

- Điều lệ công ty

File đình kèm :

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2