Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

31-10-2017 16:09 GMT+7)
Vào ngày 31/10/2017, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường với nội dung như sau:

 

       CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

         THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

                     ----------------

             Số :  02 /TB-HĐQT

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             --------------------------

     

                                                      Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017.

                                                THÔNG BÁO

               (Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017)

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tên giao dịch: TRACOTOUR

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04 39713627                    Fax: 04 38212701

Sàn giao dịch: UPCOM

Công ty thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Mã chứng khoán: TTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty Cổ phần  Du lịch Thương mại và Đầu tư danh sách người sở hữu chứng khoán TTR.

1.Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

2.Nội dung: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

-Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu  - 1 quyền biểu quyết.

-Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 30/11/2017 - 10 /12/2017.

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung tổ chức đại hội cổ đông bất thường:

         +Miễn nhiệm chính thức các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm.

          +Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty do có sự thay đổi về nhân sự.

          + Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.

       Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

 Số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:  tchctracotour@gmail.com

   

   Công ty CPhần Du lịch Thương mại và Đầu tư cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, nếu sai phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Sàn GDCK;

-          Lưu VT.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Trịnh Thị Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 14 tháng 11 năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã nhận được thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán vủa Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đình kèm :

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2