Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

08-03-2016 10:15 GMT+7)

Ngày 8/3/2016, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã gửi công văn thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như sau:

 

 

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

 

 

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tên giao dịch: TRACOTOUR

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sàn giao dịch: UPCOM

Mã chứng khoán: TTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2016.

 

1.Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

 -Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 18/04/2016 - 28/04/2016.

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

2.Nội dung: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

-Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu  - 1 quyền biểu quyết.

- Nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên:

          + Ban điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

          + Hội đồng quản trị Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

          + Ban kiểm soát Báo cáo về công tác quản lý và thẩm định kết quả SXKD năm 2015.

          + Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

 

 

File đình kèm :

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2