Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

23-03-2017 14:08 GMT+7)

 Vào ngày 16/02/2017, CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ đã gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và sở Gioa dịch chứng khoán Việt Nam với nội dung sau
 
 
 

         CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

----------------

Số : 01/TB-HĐQT

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán)

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     --------------------------------

     

                                  Hà nội, ngày  16  tháng 03 năm 2017.

 

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017)

 

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

 

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tên giao dịch: TRACOTOUR

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04 38212738                    Fax: 04 38212701

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu - Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.

Mã chứng khoán: TTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2017.

1.Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017.

2.Nội dung cụ thể:

a.Tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu  - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 17/04/2017 - 28/04/2017.

- Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung đại hội đồng cổ đông:

          + Ban điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017.

          + Hội đồng quản trị Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

          + Ban kiểm soát Báo cáo về công tác quản lý và thẩm định kết quả SXKD năm 2016.

          + Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

+ Một số nội dung theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

 Số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:  tchctracotour@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-        Như trên;

-        Sàn GDCK;

-        Lưu VT.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÃ KÝ


TRỊNH THỊ NGA

 

 

 

Ngày 23/03/2017, Công ty đã nhận được thông báo của VSD với nội dung sau: (xem file đính kèm)

File đình kèm :

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2