THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

02-03-2018 10:30 GMT+7)
Ngày 02/03/2018, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư xin gửi đến các Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU

 
 

 


Số : 01/TB - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


     

                                    Hà nội, ngày  02  tháng  03  năm 2018.

 

THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông Thường niên năm 2018 )

 

Kính gửi: -  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tên giao dịch: TRACOTOUR

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 39713627                    Fax: 024 38212701

Sàn giao dịch: UPCOM

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Mã chứng khoán: TTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.

1.Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông Thường niên năm 2018.

2.Nội dung: Tổ chức đại hội cổ đông Thường niên.

-Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu  - 1 quyền biểu quyết.

-Thời gian dự kiến thực hiện: Từ 10/04/2018 – 20/04/2018;

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung tổ chức đại hội cổ đông Thường niên năm 2018:

+Ban Điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018;

          + Hội đồng Quản trị Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

          + Ban Kiểm soát Báo cáo về công tác quản lý và thẩm định kết quả SXKD năm 2017;

          + Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.

       Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

 Số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:  tchctracotour@gmail.com

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định. Nếu sai phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Ủy ban CK (để b/c);

-          Lưu VT.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

 

Nguyễn Công Hổ

 

 

 

 

 

                 

 

 

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2