Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018

19-07-2018 14:00 GMT+7)
Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư kính gửi tới Qúy Cổ đông Thông báo về việc xin chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018

       CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

           THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

----------------

Số : 02  /TB -HĐQT

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     -----------------

 

                                                 Hà nội, ngày 20 tháng 07năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

( V/v : Chốt danh  sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường

 lần 2 năm 2018)

 

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tên giao dịch: TRACOTOUR

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 39713627                    Fax: 024 38212701

Sàn giao dịch: UPCOM

Công ty thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Mã chứng khoán: TTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2018.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty Cổ phần  Du lịch Thương mại và Đầu tư danh sách người sở hữu chứng khoán TTR.

1.Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018

2.Nội dung: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018

-Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu  - 1 quyền biểu quyết.

-Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 25/08/2018-  28/08/2018.

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung tổ chức đại hội cổ đông bất thường:

          + Tăng vốn điều lệ và mở rộng phạm vi hoạt động của công ty

          + Đổi tên Công ty

          + Cải tạo nâng cấp tòa nhà 16A Nguyễn Công Trứ

          + Một số nội dung khác.

         

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 

          - Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

           Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

           Số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

          - Địa chỉ email nhận file dữ liệu:  tchctracotour@gmail.com

   

 

          Công ty CPhần Du lịch Thương mại và Đầu tư cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, nếu sai phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Sàn GDCK;

-          Lưu VT.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN CÔNG HỔ

 

 

 

Bình luận qua Facebook
  • Xe du lịch
  • kHUYEN MAI DAC BIET CHAO HE
  • Quảng cáo right 1
  • Quảng cáo right 2